Return
Retour
Zurück

Intro
Einleitung

Plans
Pläne

Well drilling
Forage puits
Brunnen

Fire protection
Protection feu
Brandschutz

Earthwork
Terrassement
Erdarbeiten

Shed
Remise
Schuppen

Trenching
Tranchées
Aushebungen

Foundation
Fondation
Fundament

1st Blocks
1ers blocs
1. Ziegel

Slab
Béton de sol
Bodenbeton

Power
Electricité
Stromzufuhr

Sept. 25
25 sept.
25. Sept.

Oct. 1
1er oct.
1. Okt.

Oct. 10
10 oct.
10. Okt.

Oct. 17
17 oct.
17. Okt.

Oct. 21
21 oct.
21. Okt.

Nov. 12
12 nov.
12. Nov.

Dec. 4
4 déc.
4. Dez.

Dec. 17
17 déc.
17. Dez.

Jan. 21
21 janv.
21. Jan.

Feb. 11
11 févr.
11. Febr.

Feb. 25
25 févr.
25. Febr.

Mar. 3
3 mars
3. März

Mar. 8
8 mars
8. März

Mar. 17
17 mars
17. März

Apr. 4
4 avril
4. April

May 3
3 mai
3. Mai

May 11
11 mai
11. Mai

June 5
5 juin
5. Juni

June 23
23 juin
23. Juni

July 6
6 juillet
6. Juli

Patio
Terrasse

August 15
15 août
15. August

September 9
9 septembre
9. September